);

Условия на ползване

1. Общи положения

1.1. Настоящите Условия за ползване на уеб сайт www.geo-zona.com уреждат взаимоотношенията между Геозона ЕООД и всеки Клиент на уебсайта www.geo-zona.com(оттук нататък наричан „уебсайт”).

ГЕОЗОНА е официален представител на GeoMax AG – Швейцария и в момента предоставя на потребителите достъп до богата колекция от онлайн ресурси, включително информация за продуктите на GEOMAX (Геомакс) и измервателни инструменти в области на приложение като геодезия и картография, минно дело, инфраструктурно и жилищно строителство, инженерна геодезия, архитектура, услуги за поддръжка и система за закупуване на продукти. Вие разбирате и се съгласявате, че Сайта е предоставен „така, както е“ и че ГЕОЗОНА не поема отговорност за своевременно изтриване, неправилно доставяне или неуспех при съхраняването на потребителски съобщения. Геозона поддържа този сайт за лично забавление, информация и образование. Моля, не се колебайте да разглеждате сайта. Можете да отпечатвате или изтегляте материали, притежавани от Геозона и GeoMax, които са показани на Сайта само за некомерсиална, лична употреба, при условие, че запазите всички авторски права и други бележки за собственост, съдържащи се в материалите. Вие обаче не можете да продавате, реконструирате, разпространявате, променяте, предавате, повторно използвате, публикувате, използвате или създавате производни произведения, основани на съдържанието на Сайта, изцяло или частично за каквато и да е цел, без писмено разрешение от Геозона собственик на такова съдържание във всеки отделен случай.

1.2. Геозона ЕООД, е търговско дружество регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 205507486, със седалище София, 1680,  бул. България 50, бл2, вх В, представлявано от Петър Балкански – изпълнителен директор (оттук нататък наричано „ГЕОЗОНА”). Дружеството е регистрирано по ЗДДС. Адрес: Офис – София, ул. Тодор Каблешков 55, вх А, ет 1, офис 2; Работно време: от 09:00 до 17:00ч (почивка 30мин, между 12:00 и 14:00).

1.3. „Клиент” е всяко лице, което ползва предоставяните чрез уебсайта услуги и ресурси.

1.4. Клиентът е длъжен да се запознае с настоящите Условия за ползване на уебсайта. Ако Клиентът не е съгласен с настоящите Условия за ползване на уебсайта, Клиентът не трябва и няма право да използва този уебсайт. Използването на уебсайта ще се счита за съгласие на Клиента с настоящите Условия за ползването му. Предоставянето на лична информация на ГЕОЗОНА ще се счита за съгласие на Клиента за събирането, ползването и разкриването на личната информация относно Клиента в съответствие с правилата, установени в настоящите Условия.

1.5. ГЕОЗОНА отдава голямо значение на защитата на личните данни на своите клиенти.

1.6. Тези Условия за ползване на уебсайта могат да бъдат периодично преработвани в резултат от добавянето на нови характеристики към продуктите и услугите на ГЕОЗОНА, законодателни промени или други причини. ГЕОЗОНА може да измени тези Условия по всяко време, като публикува преработената версия на Уебсайта. Преработената версия ще се смята за влязла в сила от момента на публикуването й. Ако Клиентът не е съгласен с правилата в Условията за ползване на уебсайта, Клиентът може по всяко време да прекрати ползването му, както и ползването на предоставяните чрез него услуги.

2. Събиране на информация

2.1. За да ползва услугите, предоставяни чрез уебсайта на ГЕОЗОНА, Клиентът трябва да предостави корпоративни данни, както и лични данни на своя представител (ако е юридическо лице) или свои лични данни (ако е физическо лице). Изисканата информация е необходима на ГЕОЗОНА за идентифициране на Клиента и правния му статус, надлежно предоставяне на услугите, счетоводни и статистически цели, както и за целите на маркетинга и рекламата, на подобрения в услугата или създаването на нови услуги.

2.2. В случай, че Клиентът изпрати на ГЕОЗОНА кореспонденция, включително имейли и факсове, ГЕОЗОНА ще запази тази информация. ГЕОЗОНА ще съхранява също и кореспонденция относно услугата, предоставяна на Клиента, както и друга кореспонденция, произтичаща от ГЕОЗОНА към Клиента. ГЕОЗОНА ще съхранява тези данни с цел оценяване и подобряване на услугата, предоставяна на Клиента, както и за да разследва евентуални нарушения на условията за ползване на услугата.

2.3. Уебсайтът на ГЕОЗОНА може да използва технологии, които позволяват на ГЕОЗОНА да събира определена техническа информация за Клиента като например IP адрес, операционната система, инсталирана на компютъра на Клиента, вида търсачка, която Клиента използва, данни за трансфера на информация, местоположение, влизане в мрежата и други комуникационни данни отнасящи се за Клиента, когато това се изисква от ГЕОЗОНА за целите на контрол на риска и сигурността, изпълнение на регулаторни задължения или за други законни цели.

3. Предоставяне на информацията и съгласия на Клиента

3.1. С потвърждението на заявката си за ползване на услуга, предоставяна чрез уебсайта, Клиентът изрично се съгласява по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД с обработването от ГЕОЗОНА на всички предоставени от него и/или законосъобразно придобити от ГЕОЗОНА данни за описаните по-горе цели и използването им по начина, описан в настоящите Условията за ползване на уебсайта и изискванията на действащото законодателство на Република България.

3.2. С предоставянето на адрес на електронна поща и/или телефон Клиентът изрично дава своето предварително съгласие по смисъла на чл. 6 от Закона за електронната търговия да получава от ГЕОЗОНА търговски съобщения, свързани с услугите, предоставяни от ГЕОЗОНА и/или негови партньори.

3.3.  Геозона ЕООД обработва лични данни на своите клиенти в съответствие със Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни, която е неразделна част от Общите условия.

4. Разкриване на информация

4.1. ГЕОЗОНА няма да продава или да предоставя каквато и да е лична информация на трети лица в нарушение на законовите си задължения. ГЕОЗОНА ще предоставя достъп до личните данни на Клиента само на онези служители, на които им е нужна, за да могат да извършват предоставяне на услугите на ГЕОЗОНА.

4.2. ГЕОЗОНА ще разкрие информация за Клиента в случай, че ГЕОЗОНА има задължение да направи това съгласно действащото законодателство. Такова разкриване включва, но не се ограничава до личната информация и съдържанието на кореспонденцията с Клиента към: съда; полицията; службите за сигурност; компетентните държавни и междуправителствени или наднационални органи; компетентните агенции (различни от данъчните органи), министерства и регулаторни органи. В случай, че грешна или неточна информация е предоставена от Клиента и е установено закононарушение, ГЕОЗОНА ще предаде данни към органите за предотвратяване на измами и правоохранителните органи ще имат достъп до и ще ползват тази информация. ГЕОЗОНА и други организации могат да имат достъп до тази информация и да я използват (включително информация от други държави), за да предотвратят измама или пране на пари.

5. Сигурност и защита на информацията ГЕОЗОНА поема отговорността да осигури сигурност на данните на Клиента. За да предотврати непозволен достъп или разкриване на информация, ГЕОЗОНА поддържа физически, електронни и процедурни предпазни мерки, които са в съответствие с приложимите разпоредби за обработване и съхраняване на лична информация. ГЕОЗОНА предоставя достъп до информацията, чрез която може да се установи самоличността на Клиента, само на служителите, на които е нужна тази информация, за да може ГЕОЗОНА да предостави услугите на Клиента.

6. Достъп и промяна на данните от страна на Клиента

6.1. По искане на Клиента, ГЕОЗОНА също ще предостави информация на Клиента къде се съхраняват неговите лични данни, какви данни ГЕОЗОНА съхранява за личността на Клиента и за какви цели са използвани те от ГЕОЗОНА. Такива искания за информация могат да бъдат предоставени на отдела за обслужване на клиенти или изпращани с поща до следния адрес на ГЕОЗОНА: Геозона ЕООД, адрес: град София 1680, ул Тодор Каблешков 55, вх А, ет 1, офис 2. Настоящите

Условия за ползване на уебсайта www.geo-zona.com са приети на 1.Май.2019 година.