);

Международна ограничена гаранция – GeoMax

ДОГОВОРНА ГАРАНЦИЯ ЗА ХАРДУЕР. „GeoMax“ АД, наричана по-долу Geomax, предоставя на първоначалния краен потребител(„Клиент“), гаранция, че този Продукт няма да прояви дефекти по изработката или материалите при нормална употреба, за период от една (1) година, с изключение на батерии, за които гаранцията е деветдесет (90) дни, при строго спазване на всички указания за работа и поддръжка, особено в случай на необичайни и/или продължителни приложение или употреба, освен ако гаранционният период е бил удължен от GeoMax. Гаранционният период започва на установената дата на покупка (или на датата на доставка, или на датата на съобщението за приемане, ако са приложими). Единственото задължение на GeoMax по тази договорна гаранция е, по избор и за сметка на GeoMax, да замени или поправи Продукта или частта, или да възстанови сумата, платена за Продукта. GeoMax предоставя гаранция за поправения или заменен Продукт, или част от него, за период от деветдесет (90) дни от изпращането им или до края на първоначалната гаранция, в зависимост от това кой период е по-дълъг. Всички Продукти или части, които са заменени, стават собственост на GeoMax. Тази договорна гаранция не покрива консумативите, като рефлектори, крушки и бушони, както и продукти на трети лица. Тази гаранция ще бъде анулирана и невалидна в случай на инсталация, свързване или употреба на Продукта с каквито и да е аксесоари, различни от разрешените, оригинални аксесоари GeoMax.

ДОГОВОРНА ГАРАНЦИЯ ЗА СОФТУЕР. По отношение на „Системния софтуер“ (определен като оперативен софтуер и/или компютърна програма, необходима за включването и използването на продукта), всички разпоредби, които се съдържат в настоящата Международна Ограничена Гаранция, се прилагат като при хардуера. По отношение на „Приложния софтуер“ (определен като предварително инсталиран софтуер или софтуер, който се зарежда от дънната платка, и/или офис- или компютърен софтуер за определена работа с Продукта и/или с данни), гаранционните разпоредби на настоящата Гаранция категорично не се прилагат. За допълнителна информация относно предмета на гаранцията за Приложния софтуер, вижте съответното Лицензионно споразумение за софтуер.

ПОЛУЧАВАНЕ НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ. За да придобие право на гаранционно обслужване Клиентът следва да се свърже с оторизиран дистрибутор на GeoMax, в рамките на приложимия гаранционен период. Изискват се доказателства с посочена дата за първоначалната покупка от GeoMax или от оторизиран дистрибутор, както и описание на дефекта. GeoMax не носи отговорност за Продукти или части, които са получени без право на гаранционно обслужване. Поправеният или замененият Продукт ще бъде доставен до Клиента за сметка на GeoMax. Поправените продукт или част ще бъдат доставени във възможно най-кратък разумен срок. GeoMax не носи отговорност за вреди, възникнали по време на транспортирането. GeoMax определя по собствено усмотрение мястото на изпълнение на гаранционното обслужване. За продукти, които представляват част от фиксирана инсталация, мястото на изпълнение следва да бъде мястото на инсталацията и GeoMax има право да изиска допълнително заплащане за подобни услуги, включени в гаранцията, ако местоположението на Продукта е различно от това, на което Продуктът първоначално е инсталиран или доставен.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНОСТ НА ГАРАНЦИЯТА. Единственото средство за защита на клиента при нарушение на гаранцията е изричната гаранция. Настоящата гаранция е изключителна и замества всички други гаранции, срокове или условия, изрични или подразбиращи се, фактически или по силата на закона, установени със закон или по друг начин, включително гаранции, срокове или условия за продажба, годност за конкретна употреба, задоволително качество и ненарушение, всички гаранции произтичащи от търговски похвати, практика на договаряне или ход на изпълнение, всички гаранции, че Софтуерът е съвместим с какъвто и да е хардуер или софтуер, че Софтуерът ще работи правилно на оборудването на Клиента и няма да причини повреда на оборудването на Клиента или данните му и каквато и да е гаранция, че работата на Софтуера няма да бъде нарушена или че е „без грешка“, всички те изрично се отхвърлят.GeoMax не носи отговорност, ако посочените дефект или повреда са причинени от Клиента или от друго лице поради неправилна употреба, небрежност, неправилно инсталиране, инсталация, свързване или употреба с Продукта на каквито и да е аксесоари, различни от разрешените за употреба, оригинални аксесоари GeoMax, опити за отваряне, поправяне или модифициране на Продукта от неовластени лица, неправилна поддръжка, пренебрегване на указанията за експлоатация, претоварване или прекомерен натиск, амортизация или други причини, извън обхвата на предвиденото използване, при инцидент, пожар или други рискове, или други причини, които не се дължат и не могат да се припишат на GeoMax. Тази гаранция не покрива физическо увреждане на Продукта или повреди в резултат на използването на Продукта заедно с допълнително или периферно оборудване и GeoMax определи, че самият Продукт не проявява дефект.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА. ПРИ УСЛОВИЯТА, РАЗРЕШЕНИ ОТ ПРИЛОЖИМИЯ ЗАКОН, GEOMAX ИЗКЛЮЧВА СЪЩО ВСЯКАКВА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СЕ ОСНОВАВА НА ДОГОВОРА ИЛИ НА ДЕЛИКТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО МАЛКА И СРЕДНА НЕБРЕЖНОСТ), ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ВРЕДИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ХАРАКТЕР, ИЛИ РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОДУКТИ-ЗАМЕСТИТЕЛИ ОТ КЛИЕНТА, ИЛИ ЗА ПРОПУСНАТИ ПРИХОДИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБА НА ПАЗАРНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, ИЛИ ДРУГИ ЗАГУБИ НА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ КАТО РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОДАЖБАТА, ИНСТАЛИРАНЕТО, ПОДДРЪЖКАТА, ИЗПОЛЗВАНЕТО, ФУНКЦИОНИРАНЕТО, ПОВРЕЖДАНЕТО ИЛИ ПРЕКЪСВАНИЯТА НА ТОЗИ ПРОДУКТ, ДОРИ АКО GEOMAX ИЛИ НЕЙНИТЕ ДИСТРИБУТОРИ СА ПРЕДУПРЕДЕНИ ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ОТ ПОДОБНИВРЕДИ. GEOMAX ОГРАНИЧАВА СВОЯТА ОТГОВОРНОСТ ДО ЗАМЯНАТА, ПОПРАВКАТА ИЛИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ПЛАТЕНАТА ПОКУПНА ЦЕНА, ПО ИЗБОР НА GEOMAX. ТОВА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ВРЕДИ НЕ СЕ ЗАСЯГА, АКО ТУК ПРЕДОСТАВЕНОТО СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА НЕ ПОСТИГНЕ ОСНОВНАТА СИ ЦЕЛ. НЯКОИ ВЛАСТИ НЕ ДОПУСКАТ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ИНЦИДЕНТНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ТАКА ЧЕ ТОВА ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕ ДА НЕ Е ПРИЛОЖИМО. ВСЛУЧАЙ, ЧЕ ПРИЛОЖИМИЯТ ЗАКОН НЕ ДОПУСКАПЪЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ НАЩЕТИТЕ И ВРЕДИТЕ, КАКТО Е ПОСОЧЕНО ПО-ГОРЕ, ОТГОВОРНОСТТА Е ОГРАНИЧЕНА ДО НАЙ-ГОЛЯМАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМИЯ ЗАКОН. СЪЩОТАКА ПОМОЩНИЯТ ПЕРСОНАЛ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ ОТГОВОРНОСТ ДО СТЕПЕН,ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА.

ОТХВЪРЛЯНЕ. Ако съдът не приеме пълното изключване или ограничение на подразбиращите се гаранции или ограничаването на допълнителните или косвени вреди за определени продукти, предоставени на потребителите,или ограничаването на отговорността за личностно увреждане, тогава тези подразбиращи се гаранции и отговорности се ограничават за периода на приложимата изрична гаранция.

ДЕЛИМОСТ. Ако някое условие на тази ограничена гаранция бъде сметнато от някой компетентен орган за недействително, невалидно или неприложимо, то трябва да се изтрие от тази ограничена гаранция, а останалите условия на тази ограничена гаранция ще продължат да важат с пълна сила. В такъв случай ограничената гаранция трябва да бъде тълкувана и ако е необходимо дабъде изменена по начин, който да осъществи, или да се доближи до или да постигне разултат, който е законно възможно най-близо до резултата, предвиден от условието, което е определено за недействително, незаконно или неприложимо.

ТРЕТА СТРАНА БЕНЕФИЦИЕНТ: Страните изрично се съгласяват, че филиалите на GeoMax, включително юридическото лице, от което Клиентът е закупил Продукта, е трета страна бенефициент по тази Международна ограничена гаранция, и без ограничение на гореспоменатото, тези филиали ще имат право на всички налични за GeoMax защити съгласно тази Международна ограничена гаранция.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ. Тази ограничена гаранция се подчинява на законите на Швейцария, изключвайки всички противоречащи си законови принципи и изключвайки Конвенцията на ООН за Международна продажба на стоки от 11 април 1980. Местната подсъдност следва да бъде седалището на GeoMax в Виднау, Швейцария. GeoMax, има правото по свое собствено усмотрение да се обръща към съдилища по подсъдност седалището или местожителството на Клиента.

С настоящата ограничена гаранция GeoMax предоставя на Клиента определени права, които не ограничават установените със закон права на потребителя.

Виднау, 25 Март 2013

Геомакс АД
Espenstrasse 135
CH-9443 Widnau
Switzerland
www.geomax-positioning.com